Teak Parke, Teak Masif Parke

Plantasyon Teak masif parke 15mm, Plantasyon Teak masif parke 20mm, Plantasyon Teak masif parke 21mm, Plantasyon Teak masif parke 14mm, Plantasyon Teak masif parke 18mm

Burma Teak Finger Jointed Masif Panel 28-32-38mm, Burma Teak Finger Jointed Masif Panel 28-32-38mm